- خط ِ تیره -

آپلود عکس


تا به حال به تاریخ های روی سنگ مزار دقت کرده اید؟! از آغاز - تا پایان! اولی سالروز بودنمان است و دیگری پایان سفرمان ؛ آنچه بیش از این دو اهمیت دارد - خط ِ تیره - بین آن دو تاریخ است ! زیرا این خط تیره تمام مدت زمانی را نشان میدهد که ما بر زمین زیسته ایم .این -خط تیره- کل زندگیمان است . طول این خط تیره دست ما نیست . اما عمق و عرضش به ما بستگی دارد ، پس بسازید آخرتتان را با خط تیره ای زیبا !